Wymagania dotyczące nowych instalacji elektrycznych w mieszkaniu

Stosowanie oddzielnego przewodu ochronnego i neutralnego, czyli instalacje 3 i 5-przewodowe

O tym jak ma wyglądać instalacja elektryczna, w szerokim zakresie, mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) i jego późniejsze zmiany. Cały tekst dostępny jest tutaj, przeczytamy w nim, między innymi, że:

§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:

2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;

Kiedyś wykonywało się instalację tak zwaną „dwu-przewodową”, to znaczy, że do każdego odbiornika dochodził przewód fazowy i najczęściej zerowy, lub neutralny. Przewód zerowy posiadał w sobie dwie funkcje, był przewodem roboczym „neutralnym”, a jednocześnie ochronnym. Skutkowało to możliwymi awariami i przerwaniem ciągłości przez przepływający prąd, dlatego zdecydowano się podnieść wymagania dotyczące przekroju przewodu spełniającego obie funkcje, a który nazywa się dziś przewodem PEN. Ma on zastosowanie dziś jedynie w obwodach rozdzielczych (mimo, że rozporządzenie teoretycznie zakazuje tego), bo trudno sobie wyobrazić, by do gniazda lub lampy przyłączono przewód o minimalnym przekroju 10 mm² w przypadku miedzi lub 16 mm² , gdy wykonany jest z aluminium. Należy więc upewnić się, że zastosowane przewody mają przynajmniej 3 żyły w obwodach typowych, jednofazowych takich jak gniazda czy lampy i 5 żył gdy zasilają odbiorniki 3-fazowe, takie jak płyta indukcyjna lub ceramiczna (mimo, że tak na prawdę jest odbiornikiem zasilanym napięciem 230 V, ale z dwóch osobnych faz by rozłożyć obciążenie na dwa przewody, a tym samym zastosować mniejszy bezpiecznik i przewód o mniejszej „grubości”) czy przykładowo poprzez gniazdo „siłowe”. Zabrania się jednak używania zielonożółtej żyły ochronnej PE do innych celów, np przesyłania fazy, co często spotyka się przy połączeniach łączników schodowych i krzyżowych, a także wypustów lamp załączanych z dwóch przycisków, wówczas należy używać przewodu minimum 4-żyłowego z żyłą niebieską (do wypustów oświetleniowych) lub szarą (pomiędzy łączniki i do łączników jedno i dwu-przyciskowych w przypadku instalacji z osobnymi puszkami łączeniowymi). O tym po co jest w ogóle przewód ochronny można przeczytać tutaj.